VELUX FONDEN støtter aldringsforskning, der bidrager med viden til forbedring af livskvaliteten for den ældre del af befolkningen.

 

Området er prioriteret i fondens fundats fra 1981. Fonden uddeler årligt 17 mio. kr. til aldringsforskning.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning. Det kan ske på flere niveauer i forskerkarrieren, fx gennem postdoc-projekter eller til etablerede forskergrupper. 

Det er samtidig vigtigt, at bevillingerne inden for aldringsforskning kommer den ældre befolkningsgruppe til gavn og er relevante for sundheds- og plejesektoren samt beslutningstagerne.

Kontakt os, hvis du har en ide til større nationale projekter inden for aldringsforskningen.

‘Brugerinddragelse’ har været et nøgleord siden 2015

Læs interview med førende forsker indenfor området, professor Mogens Hørder.

Aktuelle opslag

Forskning på de geriatriske afdelinger 

VELUX FONDEN ønsker at understøtte forskningen og kapacitetsopbygning på de forskningsaktive geriatriske afdelinger. Ansøgningsfrist 1. december 2020 kl. 13.00

Ældre og medicin

Vi efterspørger mere viden om de mange problematikker, der følger med ældres brug af medicin.

Bemærk: Ansøgningsfristen var 1. oktober 2020 kl. 13.00

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet og overlevelse kan forbedres og deres behandlingsforløb optimeres. 

Fokus indenfor aldringsforskningen:

Rehabilitering af ældre

Bemærk: Deadline for ansøgninger var 21. januar kl. 13:00.

VELUX FONDEN ønsker med denne satsning at styrke rehabiliteringen af ældre markant. Det sker gennem støtte til postdoc-projekter med særligt fokus på de neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. 

Det er en forudsætning, at rehabiliteringsindsatsen tager afsæt i involvering af patienter og pårørende.

Fokus er på tværfaglig rehabiliteringsforskning, der inddrager biologiske, sociologiske og psykologiske aspekter. Projekterne må samtidig gerne fremme det forskningsmæssige samarbejde på tværs af primær og sekundær sektor.

Læs om seneste bevillinger

Humanvidenskabelig forskning og aldringsområdet

Med en stigende alder og små fødselsårgange bliver den ældre befolkningsgruppe en stadig større andel af befolkningen. Det udfordre vores pleje- og behandlingssystem. Der er brug for nye og nytænkende løsninger.

For at få nye perspektiver på aldringsforskningen ønsker VELUX FONDEN - med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning - at fremme ligeværdige samarbejder med forskere og aktører inden for aldringsområdet.

Vi ønsker således, at drage fordel af vores mangfoldige uddelingsområder, som giver en særlig mulighed for at understøtte samarbejder og videnspredning mellem aldringsområdet og det humanvidenskabelige område.

Søg og læs mere under det tværgående program HUMpraxis

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet og overlevelse kan forbedres og deres behandlingsforløb optimeres.  

Kræftsygdomme hos ældre er et område, som kræver øget fokus, da risikoen for at få en kræftsygdom stiger med alderen. Hvor det tidligere var hjertekarsygdomme, der var den hyppigste dødsårsag i Danmark, i dag er det kræft.

De fleste undersøgelser og behandlinger på kræftområdet har haft fokus på den yngre patient. Viden om hvordan man optimalt behandler ældre mennesker med kræft er efterspurgt.

Internationalt er de første klinikker for ældre kræftpatienter (onko-geriatriske klinikker) etableret, men der mangler forsat megen viden og evidens på området.

Vi modtager gerne løbende ansøgninger vedrørende forskningsprojekter om kræft hos ældre.

Læs mere om kaldet her

Ældre og medicin

VELUX FONDEN ønsker at medvirke til at sikre forskningsmæssige resultater, der kan fjerne dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin blandt ældre.

Se det aktuelle opslag: Hvordan sikres god medicinhåndtering for sårbare ældre?  Bemærk: Ansøgningsfristen var 1. oktober kl. 13.00

Inspiration og eksempler på projekter, vi har støttet

Tre forskningsprojekter sætter den ældre medicinske patient i centrum

Mennesker med demens bidrager til forskning 

Demens er en udfordring for mange danskere. Et forskningsprojekt indsamler ny viden om mennesker med demens ved at spørge dem selv.

Fælles investeringer

Innovationsfonden og VELUX FONDEN investerer i fællesskab i fem internationale projekter med fokus på personlig medicin til behandling af neurodegenerative sygdomme som fx demens.

Rehabiliteringsindsats for ældre fra etniske minoriteter med demens

Bevilling på 2,3 mio. kr. til forskningsprojektet CLEAR.

 

Kontakt:
 
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54
Cille Melin Gundertofte
Studentermedhjælper, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 68 46